Privatlivspolitik - Ung i Forandring

Center for Mental Sundhed behandler oplysninger om dig. Det betyder, at vi indsamler og gør brug af en række oplysninger om dig.

Center for Mental Sundhed er en del af Københavns Kommune, Borups Allé 177, 2400 København NV, CVR-nr.: 64942212.

Københavns Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Spørgsmål og svar om privatlivspolitikken

Vis alle

Hvilke oplysninger behandler vi?

Hvilke oplysninger behandler vi?

Center for Mental Sundhed fører journal og behandler i den forbindelse almindelige og følsomme oplysninger om dig, som du giver os i forbindelse med dit forløb. Formålet med dit forløb er at hjælpe og støtte op om din psykiske sundhed.

Det er bl.a.:

  • cpr. nummer, navn og kontaktoplysninger
  • oplysninger om din psykiske sundhed, fx sociale og familiemæssige forhold
  • oplysninger fra den henvisning, som Center for Mental Sundhed har modtaget fra din vejleder eller Sundhedstjek
  • dine aftaler i centret
  • dine egne ønsker til og mål for forløbet.

Hvad bruger vi oplysningerne til?

Center for Mental Sundhed bruger oplysningerne til at støtte dig bedst muligt ift. dit forløb. Formålet med behandling af personoplysningerne er:

  • At kunne indkalde dig til et forløb i Center for Mental Sundhed og tilbyde dig et forløb, som kan hjælpe og støtte op om din psykiske sundhed.
  • At kunne kvalitetsforbedre og videreudvikle centrets indsatser.

Hvem modtager og behandler dine personoplysninger?

Det er kun relevante medarbejdere i Center for Mental Sundhed, der behandler oplysningerne, og alle medarbejdere har tavshedspligt.

Dine personoplysninger vil blive behandlet af Københavns Kommunes databehandlere. Kommunen har indgået aftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af aftalerne efter gældende regler herom.

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Dine personoplysninger må ikke videregives, uden at du informeres og giver særskilt samtykke til det, medmindre anden lovgivning gør, at specifikt samtykke ikke er nødvendigt.

Opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysninger registreret hos Center for Mental Sundhed vil blive opbevaret i 5 år fra afslutningen af dit forløb. Hvis der bliver skrevet notater ind i journalen efter sidste aftale i centret, opbevarer vi oplysningerne i yderligere 5 år efter dette tidspunkt.

Lovgrundlag

Center for Mental Sundhed arbejder på grundlag af Sundhedslovens §119 om forebyggende virksomhed, journalføringsbekendtgørelsen samt Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c og art. 9, stk. 2, litra b.

Det betyder bl.a. at Center for Mental Sundhed er forpligtet til at føre journal. Du kan læse lovteksten på www.retsinformation.dk.

Dine rettigheder

Vis alle

Om dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af oplysninger om dig.

Hvis du vil bruge dine rettigheder, skal du kontakte Center for Mental Sundhed.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Københavns Kommune behandler om dig, dog med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte, og det tjener det formål oplysningerne er registreret for.

Ret til sletning

Da kommunen er en offentlig myndighed, vil vi som udgangspunkt først kunne slette oplysninger om dig, når vi ikke længere har pligt til at opbevare oplysningerne jf. bekendtgørelse om journalføring.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til dette, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke.

Dog kan kommunen med henblik på at fastlægge retskrav eller gøre disse gældende, eller for at beskytte personlige interesser eller vigtige samfundsinteresser, fortsat behandle dine oplysninger.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontaktinformation på databeskyttelsesrådgiveren

Databeskyttelsesrådgiveren i Københavns Kommune hjælper med at besvare spørgsmål om rettigheder, og hvordan Københavns Kommune behandler dine personoplysninger.

Læs om databeskyttelsesrådgiverens rolle på kk.dk

Læs om databeskyttelsesrådgiverens rolle på datatilsynet.dk

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Se kontaktinformation herunder.

Kontakt Databeskyttelsesrådgivering

Databeskyttelsesrådgiveren

Borups Allé 177

2400 København NV

Datatilsynet

På Datatilsynets hjemmeside kan du finde Datatilsynets vejledning om de rettigheder, du har som registreret. Hvis du er utilfreds med kommunens behandling af oplysninger om dig, kan du klage til Datatilsynet.