For fagpersoner

Her kan du læse mere om vores metoder, og hvordan vi arbejder.

Vi udvikler løbende metoder og indsatser, der kan gøre en forskel for københavnere, som oplever psykiske udfordringer og mistrivsel.

Nedenfor kan du læse mere om vores tilbud og metoderne for de enkelte tilbud. Du kan også finde mere information om vores målgruppe, og hvordan du som fagperson henviser til et forløb i Center for Mental Sundhed – Kbh.

Om vores tilbud

Vis alle

Vores målgruppe

Center for Mental Sundhed har forebyggende tilbud til:

 • Voksne københavnere 18+, som har oplevet stress i mindst en måned
 • Voksne københavnere 18+, som har symptomer på angst i let til moderat grad
 • Voksne københavnere 18+, som har symptomer på depression i let til moderat grad
 • Unge københavnere 15 til 22 år bosat i Københavns Kommune, som har symptomer på angst i let til moderat grad
 • Unge københavnere 15 til 22 år bosat i Københavns Kommune, som har symptomer på depression i let til moderat grad
 • Unge københavnere 15 til 22 år bosat i Københavns Kommune, som har oplevet stress i mindst én måned
 • Ældre københavnere 65+, som oplever mistrivsel og har brug for hjælp til at trives bedre
 • Familier med hjemmeboende børn bosat i Københavns Kommune, hvor én forældre har kræft.

Læs mere om vores målgrupper på de enkelte tilbuds sider. 

Henvisning

Center for Mental Sundhed modtager henvisninger fra:

 • Privatpraktiserende læger
 • Afdeling for kræftbehandling på Rigshospitalet
 • Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 
 • Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
 • Fertilitetsklinikker
 • Gymnasier i København og omegn.

Er du i tvivl om, hvordan du henviser til Center for Mental Sundhed, er du velkommen til at kontakte os.

Henvisningsskemaer

Metode bag stress- og depressionsforløb

Vi arbejder med meditations-metoder med videnskabelig dokumenteret effekt.

Vores metoder er bygget op omkring den bio/-psyko-sociale sundhedsmodel. Det betyder, at vi arbejder med krop, psyke og sociale relationer i både meditationerne og i øvelserne undervejs i forløbene.

Meditations-metoderne kaldes afslapningsmeditation og mindfulness, og begge metoder har veldokumenterede positive effekter på menneskets trivsel og generelle sundhed. 

Metode bag angstforløb

Vi arbejder med kognitiv adfærdsterapi, som er en interventionsform med veldokumenteret behandlingseffekt over for angst.

Fokus er på at identificere og forandre negative automatiske tanker og ændre adfærd, der uintentionelt fastholder angsten vha. psykoedukation, eksponering og angstreducerende teknikker.

Metode bag naturforløb

Der er stærk evidens for, at ophold og aktiviteter i naturen kan virke positivt på humøret, oplade vores mentale ressourcer, øge velværet samt lindre en række mentale lidelser såsom stress, angst og depression.

Naturen kan have en positiv effekt på vores nervesystem ved at bringe det i ro og stimulere parasympatisk nerveaktivitet, der fremmer de processer, der vedligeholder og genopbygger kroppen. 

Vores forløb bygger på det salutogenetiske sundhedsbegreb og WHO’s definition af sundhed, hvilket betyder, at vi arbejder mod at mobilisere deltagerens egne ressourcer til sundhedsfremme, både mentalt, fysisk og socialt, men primært fokus på det mentale aspekt.

Mindfulness-tilgangen

Forløbet bygger på principper indenfor mindfulnesstilgangen til stressrestitution.

Der findes mange varianter indenfor mindfulness, men de bygger på de samme grundlæggende principper om at kultivere et åbent nærvær i øjeblikket (beginners mind) med accept af, hvad det indeholder. Dette danner grundlag for mere rummelighed i forhold til ens egne tanker og følelser.

Tilgangen i manualen har et større fokus på kroppen (bottom-up) end traditionel mindfulness.

Endvidere inddrages også værdiafklaring og målsætning som element. Dette er inspireret af Acceptance & Commitment Therapy (ACT), en terapiform, der integrerer mindfulness og kognitiv adfærdsterapi.

Metoder bag ældreforløb

Vi arbejder med den enkelte borger i fokus og tilrettelægger et forløb ud fra den specifikke borgers behov. Da borgernes problematikker, personlighed, kognitive formåen samt øvrige ressourcer er forskellige, er den faglige tilgang bred. Arbejdsmåderne i psykologsamtalerne bygger derfor på forskellige metoder. Vi har som udgangspunkt en eksistentiel tilgang, som i varierende grad understøttes af andre anerkendte psykoterapeutiske retninger.

I nogle tilfælde inddrager vi borgers netværk, såsom partner, øvrig familie, plejepersonale eller andre samarbejdspartnere i Københavns Kommune. Dette sker for at øge borgers udbytte af samtaleforløbet og naturligvis i samråd med borger.

Metode bag forløb for familier berørt af kræft

Vi arbejder med hele familien i fokus og tilrettelægger det enkelte forløb ud fra den specifikke families behov.

Fagligt arbejdes der overordnet set ud fra et systemisk perspektiv, hvor der er fokus på familiens relationer, kommunikation og ressourcer. Det systemiske perspektiv suppleres af et udviklingspsykologisk syn på børnenes behov, mens kræftens vilkårsmæssige betydning anskues ud fra en eksistentiel vinkel.

Familiens mestringsproces forstås blandt andet i lyset af et behov for en oplevelse af sammenhæng i den komplekse proces, et kræftbehandlingsforløb udgør for familiens dynamik. Der vil være fokus på mulige ressourcer i familiens netværk og inddragelse af disse. Endelig arbejdes der psykoedukativt med afsæt i, at familiens reaktioner ofte kan ses som normale under de unormale omstændigheder, som kræften udgør.